Правила и условия

Прочетете нашите правила и условия внимателно.

Настоящите условия („Условия“) обхващат използването на онлайн услугите („Услуги“) на CVmaker BV („наш“, „ние“, „нас“), предоставени чрез уебсайта https://www.cvmaker.bg/ („Уебсайт“). За всяко физическо лице, което използва нашите Услуги („Вие“, „Ваш“), се приема, че се е съгласило с настоящите Условия със започването на използването на Услугите или с продължаването на използването на Услугите, след като е било уведомено за направени изменения в настоящите Условия.

Клауза 1. Общи условия

 1. Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате нашите Услуги.
 2. Ваша отговорност е да проверите дали браузърът и устройството Ви са съвместими с нашите Услуги. Няма да можете  да използвате нашите Услуги през несъвместим браузър или устройство.

Клауза 2. Вашият профил

 1. Когато използвате нашите Услуги за първи път, автоматично се създава профил, като се използват данните, които сте ни предоставили. („Профил“). Можете да получите достъп до Услугите, само ако влезете във Вашия профил.
 2. Съгласявате се да носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват от Вашия профил, и да гарантирате сигурността и конфиденциалността на Вашата парола.
 3. Не трябва да предоставяте достъп на трети лица до Вашия профил и трябва незабавно да ни уведомите за всяко нарушение на сигурността или неразрешено използване на Вашия профил, което сте установили.
 4. С настоящото потвърждавате, че всички данни, предоставени във Вашия профил, са пълни и точни (включително данните за плащане).

Клауза 3. Услугите

 1. Срещу навременното заплащане на таксите ни, посочени в клауза 8 по-долу („Такси“), ние Ви даваме разрешение да използвате Услугите ни в съответствие с настоящите Условия.
 2. В случай че не заплатите Таксите навреме, можем въпреки това да Ви позволим да използвате Услугите, като Ви таксуваме за това. Това по никакъв начин не следва да бъде възприемано като отказ от упражняване на права във връзка с нарушаването на настоящите Условия от Ваша страна, изразяващо се в неплащане на Таксите в указания срок, и не е налице промяна в правата ни да предявим претенция за дължимо от Вас плащане в съответствие с настоящите Условия.
 3. Ще Ви бъде предоставен  неизключителен, непрехвърляем, неподлежащ на подлицензиране и отменим лиценз да използвате нашия софтуер като част от Услугите („Платформа“).
 4. Платформата е лицензирана, а не продадена на Вас, като ние запазваме всички права върху Платформата, които не са Ви изрично предоставени съгласно настоящите Условия. Лицензът не Ви дава правото, съответно не Ви е разрешено да:
 5. Избягвате или заобикаляте каквито и да било технологични мерки за защита в или свързани с Платформата или Услугите;
 6. Разглобявате, декомпилирате, декриптирате, хаквате, възпроизвеждате, експлоатирате или извършвате обратно инженерство по отношение на Платформата или на друг аспект от Услугите, включен или достъпен чрез Услугите, освен ако и само в степента, в която това е позволено от приложимото законодателство за авторски права;
 7. Публикувате, копирате, отдавате под краткосрочен или дългосрочен наем, продавате, изнасяте, внасяте, разпространявате или давате назаем Платформата или Услугите;
 8. Прехвърляте Платформата, каквито и да било софтуерни лицензи или права за достъп или използване на Услугите; или
 9. Използвате Услугите по неразрешен начин (включително в нарушение на Условията) или по начин, който би могъл да попречи на използването им от други лица.
 10. Запазваме правото да преустановим временно, прекратим, оттеглим или ограничим правата Ви да използвате Платформата или Услугите във всеки един момент и без да търпим санкции, когато това е необходимо за защитата на легитимните ни търговски интереси.
 11. Въпреки че ще положим разумни усилия, за да гарантираме, че Услугите са налични във всеки един момент, от време на време могат да възникнат прекъсвания на захранването, аварии, други прекъсвания или смущения в Услугата, като Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност за такива събития, независимо от техния произход.
 12. Съгласявате се, че по всяко време можем да провеждаме или започваме обявени или необявени действия по поддръжка на нашите Услуги, които могат да се отразят върху достъпа до Услугите. Също така е възможно да се наложи да изтегляте актуализации, за да гарантирате успешното предоставяне на Услугите ни.

Клауза 4. Използване на Услугите от Ваша страна

 1. Освен когато в описанието на Услугата изрично е посочено друго, ние не осъществяваме надзор, не контролираме и не наблюдаваме как използвате Услугата или който и да е документ, създаден във връзка с Вашата употреба на Услугите („Документи“).
 2. Вие се съгласявате, че ние нямаме никакъв контрол върху качеството, точността, надеждността, искреността или интегритета на каквито и да било Документи, създадени във връзка с Вашата употреба на Услугите.
 3. Не можем да гарантираме, че използването на Услугите от Ваша страна ще увеличи шансовете, перспективите или способностите Ви да намерите работа.

Клауза 5. Изменения в Услугите

 1. Като се има предвид, че не сме ограничени по отношение на въвеждане, изменение или преустановяване на каквито и да било Услуги, нашите Услуги включват:
 2. Създаване на CV-та и мотивационни писма;
 3. Изготвяне на CV-та; и/или
 4. Оптимизиране на CV-та.
 5. Можем да изменим всяка една от Услугите ни с цел да:
 6. Отразим настъпили промени в приложимото законодателство и регулаторни изисквания;
 7. Осъществим технически корекции и подобрения, като например добавяне на нови функционалности в рамките на Услугите ни; и/или
 8. Отразим настъпили промени по отношение на бизнеса ни.

Клауза 6. Вашето съдържание

 1. Когато използвате Услугите, можете да съхранявате, изтегляте и споделяте създадено от Вас съдържание („Вашето съдържание“). За да бъде избегнато всякакво съмнение, Вашето съдържание включва само съдържание, създадено от Вас самите, но не и съдържание, което съществува като част от Услугите и по отношение на което е приложима Клауза 9.
 2. Ние не претендираме за собственост върху Вашето съдържание. Вашето съдържание си е Ваше съдържание и Вие носите отговорност за него. С настоящото ни освобождавате от всякаква отговорност, свързана с Вашето съдържание.
 3. Качвайки Вашето съдържание, Вие автоматично и безвъзвратно:
 4. ни предоставяте валиден в целия свят, безсрочен, прехвърлим и безвъзмезден лиценз, с право на подлицензиране, да използваме, копираме, променяме, създаваме производни творби, разпространяваме, показваме публично и експлоатираме по всякакъв друг начин Вашето съдържание във всички формати и дистрибуторски канали, съществуващи в момента или създадени на по-късен етап, без необходимост от допълнително уведомление или съгласие от Ваша страна и без задължение за плащане към Вас, друго физическо лице или организация;
 5. се отказвате от всички морални права върху Вашето съдържание, които притежавате навсякъде по света и потвърждавате, че такива права не са били предявявани;
 6. ни назначавате за Ваш агент с пълни права за записване в какъвто и да било документ и/или предприемане на всякакви действия, които смятаме за необходими, за потвърждаване на лиценза, съгласието и отказа от права, посочени по-горе;
 7. декларирате, че сте собственик на Вашето съдържание и имате право да приемете настоящите Условия, както и че Вашето съдържание не нарушава правата на собственост и неприкосновеност на личния живот на трети лица; и
 8. потвърждавате, че Вашето съдържание не е обвързано със задължения за конфиденциалност или други задължения и че ние няма да носим отговорност за използване или разкриване на Вашето съдържание.

Клауза 7. Кодекс на поведение

 1. Вашето съдържание не трябва и не може:
 2. да бъде клеветническо, позорящо, нападателно, неприлично, порнографско, расистко, оскърбително, тормозещо, заплашително или обидно;
 3. да бъде очернящо, омаловажаващо или по някакъв друг начин да представя в негативна светлина което и да било лице, посочено във Вашето съдържание;
 4. да нарушава правото на интелектуална собственост или друго права на физическо лице или организация, включително да нарушава авторски права или търговски марки, или права на публичност;
 5. да нарушава какъвто и да било закон, разпоредба, правило или кодекс на поведение; и/или
 6. да Ви представя като друго лице или да съдържа заблуждаваща информация за връзката Ви с друго лице или организация, или да включва други манипулации на заглавия и идентификатори, целящи да прикрият източника на съдържанието.
 7. Също така нямате право да:
 8. включвате или прилагате програми, които съдържат вируси, червеи и/или „Троянски коне“, или друг компютърен код, файлове или програми, създадени с цел прекъсване, претоварване, събаряне, разрушаване или ограничаване функционалността на какъвто и да било софтуер, хардуер или телекомуникации;
 9. копирате други страници или изображения на Уебсайта, освен когато сте упълномощени за това; и/или
 10. да не спазвате каквито и да било политики или разпоредби, въвеждани от време на време по отношение на използването на Услугите.
 11. Съгласявате се да ни предпазите и обезпечите за всички възможни загуби, щети, претенции и отговорности, произтичащи от или свързани с нарушения на тази клауза 7 от Ваша страна.

Клауза 8. Условия на абонамента и плащане

 1. Съгласявате се да заплащате Такси за нашите Услуги. Размерът на Таксите за всяка една от Услугите е посочен на нашия Уебсайт. Ще Ви бъде дадено разрешение да използвате само Услугите, за които сте се абонирали и които сте се съгласили да заплатите.
 2. Съгласявате се, че при създаването на Профила си ще предоставите коректни, актуални и пълни данни за плащане, за контакт и за фактуриране, необходими за реализиране на заплащането на Таксата. Приемаме плащания чрез дебитна карта, кредитна карта или PayPal.
 3. Във връзка с използването на абонаментните ни Услуги Вие приемате, че:
 4. Абонаментът ще бъде сключен за първоначален пробен период от 7 дни;
 5. След това абонаментът Ви ще се подновява автоматично на месечна база, докато решите да го прекратите (дори и в случай че не заплатите дължимите Такси); и
 6. Можете да анулирате абонамента по всяко време при спазване на Условията.
 7. В тази връзка, когато Таксите се заплащат на абонамента база:
 8. Вие упълномощавате нас или наш контрагент, обработващ плащанията, да събере приложимото първоначално абонаментно плащане за първите 7 дни при създаването на вашия Профил и/или при първоначалното използване на нашите Услуги, както и да събира приложимите периодични абонаментни плащания всеки следващ месец, използвайки посочения от вас платежен способ, докато решите да прекратите абонамента си към нас.
 9. Съгласявате се, че абонаментните ни Услуги включват първоначална и периодична платежна вноска и сте наясно, че всички абонаменти се подновяват автоматично до момента, в който ги анулирате, като се съгласявате да носите отговорност за всички задължения преди анулирането.
 10. След първото Ви плащане или след повторно активиране на Ваш профил ще получите имейл с информация за датата, на която ще бъде осъществено първото месечно подновяване и плащане. Последващите месечни подновявания и плащания ще бъдат осъществени на същата дата от съответния следващ месец. Въпреки че това са датите, на които ще събираме абонаментните плащания от Вас, не гарантираме, че плащанията ще бъдат дебитирани точно на тези дати.
 11. Заявявате, че сте наясно, че ако анулирате абонамента си към нас, абонаментът няма да бъде подновен за следващ месечен период, но Вие няма да имате право да искате връщане на пари, нито пропорционално, нито на част от заплатената абонаментна такса за текущия Ви абонаментен период. За повече информация относно анулирането на абонамента Ви моля, прочетете клауза 12.
 12. Когато Таксите ни не се заплащат на абонаментна база, плащането на Таксите е дължимо преди предоставянето на съответната Услуга и ще бъде събрано с помощта на данните за плащане, които сте ни предоставили.
 13. В случай че не успеем да съберем Таксите ни от Вас, можем да предприемем следните действия:
 14. Ще продължим да опитваме да съберем плащането от Вас, като използваме данните за плащане, които сте ни предоставили; и
 15. Ще се свържем с Вас писмено, за да Ви известим за просрочените задължения, като използваме данните за контакт, които сте ни предоставили.
 16. Запазваме си правото да Ви таксуваме, а Вие се съгласявате да ни възстановите всички разходи по събирането на дължими такси в едно с начислените лихви.
 17. Също така си запазваме правото да прекратим или блокираме достъпа до нашите Услуги по всяко време, докато не получим всички просрочени плащания, както и да продължим да Ви начисляваме Такси, докато не анулирате абонамента си към нас.
 18. Запазваме си правото да променяме Таксите във всеки един момент. Ще полагаме усилия да Ви даваме един (1) месец предизвестие при всяка промяна на Таксите ни. Ако не сте съгласни с промяната, Ви молим да анулирате абонамента си към нас. В случай че продължите да използвате Услугите ни, ще приемем, че сте съгласни с промяната на Таксите.

Клауза 9. Интелектуална собственост

 1. Без да се засягат правата Ви на собственост върху Вашето съдържание, ние притежаваме всички права на интелектуална собственост по отношение на и свързани с:
 2. Услугите, Уебсайта и Платформата; и
 3. всяко съдържание, което качваме от наша страна, включително, но не само шаблонни документи и дизайни, достъпни при използване на Услугите ни, както и всяко съдържание, фигуриращо на нашите Услуги, Уебсайт или Платформа („Материал“).
 4. Правата Ви да използвате Услугите, Платформата, Уебсайта и всеки Материал или друго съдържание са обусловени от спазването на настоящите Условия. Всяко изменение или използване на Материала или друго съдържание на Уебсайта за цели, несъвместими с настоящите Условия, представлява нарушение на правата ни на интелектуална собственост и е строго забранено.
 5. Можете да копирате, достъпвате, изтегляте и показвате Материал или друго съдържание, фигуриращо на този Уебсайт за нетърговски, лични и развлекателни цели само на едно устройство. Както Материалът, така и всякакво друго съдържание на този Уебсайт не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, препубликувани, качвани, показвани, публикувани, прехвърляни, разпространявани, предоставяни под формата на лиценз или използвани по друг начин, който не сме одобрили изрично. Използването на какъвто и да било Материал на който и да е уебсайт или компютърна мрежа е забранено.
 6. За да се избегнат всякакви съмнения, нямате право да:
 7. променяте каквито и да било Материали, изтеглени чрез Услугите, с изключение на тези, за които имате изрично разрешение във връзка със стандартното използване на Услугите; и
 8. създавате, произвеждате или допринасяте за създаването на документи, дизайни и шаблони или други подобни материали, които са идентични с или производни на Материалите.
 9. След приключването на Вашия абонамент губите правата си да използвате Материалите (например всички Документи), които сте изтеглили по време на използването на Услугите).

Клауза 10. Гаранции

 1. Никаква част от настоящите Условия не отменя законовите права, които притежавате като потребител и от които не можете да се откажете или да промените по силата на договор.
 2. Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме всяка информация, предоставена в рамките на Услугите, не даваме никакви обещания или гаранции, изрични или косвени, че каквато и да било информация е точна, пълна и актуална.
 3. Услугата (включително Платформата) се предлага „както е“ и „както е налична“, и по-конкретно – не даваме никаква гаранция или обещание, че:
 4. Вашето използване на Услугата ще отговори на Вашите очаквания; Услугата ще бъде налична;
 5. Използването на Услугата от Вас ще бъде надеждно, непрекъснато, навременно, сигурно и без грешки; и
 6. Възникнали дефекти във връзка с изправността или функционалността на Услугата ще бъдат коригирани.
 7.  С изключение на изрично посоченото в настоящите условия, по отношение на Услугата и нейното използване от Ваша страна не могат да се прилагат никакви косвени гаранции или други условия, включително никакви вменени условия във връзка със стандарт за качество или годност за употреба.

Клауза 11. Отговорност

 1. Доколкото не са налице законови разпоредби в противния смисъл, по отношение на използването на Услугата, Платформата и Уебсайта се прилагат следните правила за отговорност.
 2. Нашата отговорност във връзка с използването от Ваша страна на Услугите, Платформата, Уебсайта и/или Материалите не може да надвишава размера на Таксите, заплатени от Вас в рамките на двата месеца, предшестващи непосредствено първото събитие, породило правото Ви да на искова претенция срещу нас.
 3. Не носим отговорност за никакви косвени или последващи загуби или вреди, понесени от Ваша страна, независимо от размера на съответните загуби или вреди.
 4. Не носим отговорност за изгубена печалба, загуба на очаквани спестявания, пропуснати бизнес ползи, репутационни вреди, загуба или повреждане на данни и/или загуба на работа или възможност за работа, без значение дали същите са претърпени директно или косвено и дали са били предвидими или не.
 5. Не носим отговорност за неизпълнени задължения във връзка с настоящите Условия, когато са причинени от обстоятелства извън нашия контрол. Обстоятелствата извън нашия контрол включват, но не се ограничават до прекъсвания или повреда на интернет или мрежови връзки, телекомуникационни аварии, прекъсване на електрозахранването, вълнения на местно ниво, мобилизация, война, трафик, стачки, забавяне на доставките, природни бедствия и всякакви промени в обстоятелствата и решенията на трети лица (като например потенциални работодатели).

Клауза 12. Срок и анулиране на абонамента

 1. Настоящите Условия започват да се прилагат от момента на първото Ви използване на Услугите.
 2. Можете да анулирате абонамента си по всяко време чрез Вашия Профил или като се свържете с нас. Съгласявате се, че абонаментът ще се поднови след изтичането на първоначалния 7-дневен период и след това ще се подновява на месечна база, докато решите да анулирате абонамента си към нас. За да избегнете подновяването на абонамента, трябва да анулирате абонамента преди съответната дата на подновяване.
 3. Запазваме правото да прекратим Вашето използване на Услугите и/или Платформата незабавно и без предизвестие:
 4. в случай че нарушите настоящите Условия;
 5. в случай че имаме основания да се съмняваме, че използвате Платформата или Услугите незаконосъобразно или по начин, който може да навреди на репутацията ни;
 6. в случай че смятаме, че законът ни задължава да прекратим използването на Платформата или Услугите от Ваша страна;
 7. в случай че преустановим предоставянето на Платформата или Услугите; или
 8. за целите на защита на легитимните ни търговски интереси.
 9. В случай на прекратяване на абонамента, независимо от основанията, всички права, предоставени Ви по силата на настоящите Условия губят валидност незабавно и Вие сте задължени незабавно да преустановите всички дейности, разрешени според Условията (включително използването на нашите Материали).

Клауза 13. Вашето право на промяна на мнението

 1. Нашите Услуги Ви позволяват да изтегляте дигитално съдържание.
 2. Приемате, че Ви предоставяме дигиталното съдържание веднага след като си създадете Профил за първи път, като ще се съгласите с това при създаването на Профила, и също така разбирате, че нямате законово право да промените мнението си или да развалите договора. Правото Ви да се откажете от Услугите е установено в клауза 12 по-горе.

Клауза 14. Други условия

 1. В съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни сме задължени да Ви предоставим определена информация кои сме ние, как и за какви цели обработваме личните Ви данни, какви са правата Ви по отношение на Вашите лични данни и как можете да ги упражните. Тази информация се съдържа в нашата политика за защита на личните данни и е важно да прочетете тази информация.
 2. Молим да имате предвид, че прехвърлянето на данни по интернет никога не може да бъде напълно скрито или защитено и че всяко съобщение или информация, които изпращате чрез Приложението или чрез които и да било Услуги, могат да бъдат прочетени или прихванати от трети лица, дори и когато е налице нарочно изявление, че определено прехвърляне на информация е криптирано.
 3. Запазваме правото да изменяме настоящите условия без Ваше съгласие. Ще Ви уведомим за всяка една промяна на нашите Условия. В случай че не сте съгласни да приемете конкретна промяна, ще се наложи да преустановите използването на Услугите. Продължавайки да използвате нашите Услуги, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с всички изменения или актуализации на нашите Условия.
 4. Запазваме правото да прехвърлим правата и задълженията си съгласно настоящите Условия на друга организация, но това няма да повлияе на Вашите права според настоящите Условия. Вие нямате право да прехвърляте Вашия Профил на друго лице или организация, нито правата и задълженията Ви според настоящите Условия на друго лице или организация, освен когато имате нашето писмено съгласие за това.
 5. В случай че пропуснем да настояваме да изпълните което и да било от задълженията си според настоящите Условия, в случай че не упражним правата си или се забавим с упражняването на правата си срещу Вас, това не означава, че сме се отказали от правата си срещу Вас и не означава, че не сте длъжни да изпълнявате тези задължения. В случай че решим да се откажем от претенции във връзка с извършено от Вас нарушение, ще направим това писмено, като това няма да означава, че автоматично се отказваме от претенции във връзка с бъдещи нарушения от Ваша страна.
 6. Всяко едно от настоящите Условия се прилага самостоятелно. В случай че който и да било съд или компетентен орган реши, че някое от Условията е незаконосъобразно или неприложимо, останалите условия запазват пълна сила и действие.
 7. Настоящите Условия, техният предмет и процес на формулиране се уреждат от холандското законодателство. Както Вие, така и ние се съгласяваме, че всички спорове (включително по извъндоговорни въпроси), възникнали във връзка с настоящите Условия, ще се решават изключително от холандските съдилища.
 8. В случай че имате въпроси, предложения или коментари във връзка с настоящите Условия или в случай че искате да ни дадете писмено уведомление, молим да се свържете с нас чрез нашата форма за контакт.
 9. В случай че се наложи да се свържем с Вас или да Ви дадем писмено уведомление, ще го направим чрез имейл, текстово съобщение, услуга за кратко съобщение или чрез предплатена поща, като използваме данните за контакт, които сте ни предоставили.

Повече от 112,872 клиенти вече са си направили CV

CV maker ви позволява да си направите уникално и професионално CV в рамките на 15 минути.

Създаване на CV

Шансовете ви за намиране на работа ще се увеличат с 65%